OVER ONS

Riopro biedt totaaloplossingen voor de afvoer, zuivering, infiltratie en buffering van regenwater en de afvoer van vuil water. Door partnerships met enkele toonaangevende Europese fabrikanten brengt Riopro kwalitatieve producten samen tot 1 harmonische oplossing voor uw project. Bij onze fabrikanten staat INNOVATIE en KWALITEIT voorop. Onze producten worden afgenomen door een tiental verdelers in BENELUX die onze producten stockeren en de aannemers van een goede service voorzien.

Filosofie en missie

Elk rioleringsproject is anders en vraagt naar specifieke oplossingen. Riopro heeft tot doel om met behulp van de geïntegreerde systeemoplossingen van onze partners overal een efficiënt watermanagementsysteem te creëren. Een systeem dat de natuurlijke waterkringloop zo goed mogelijk herstelt, op een ecologisch en economisch zinvolle manier. Daarbij vinden we het ook belangrijk om onze klanten steeds een projectondersteuning op maat aan te bieden.

Ons productieprogramma bestaat uit de volgende segmenten:

 1. 1
  Transport

  Doordat oppervlakten compleet verhard zijn kan het regenwater niet normaal wegvloeien. Dit regenwater vormt dan een risico voor het verkeer en moet daardoor gecontroleerd en verantwoord worden afgevoerd. Het water vloeit in afvoergoten en in kolken, daarna vloeit het regenwater in de Fränkische hemelwaterafvoerbuizen en zijn daarop afgestemde assortiment inspectieputten zijn zeer geschikt voor de afwatering van het gemeentelijke wegennet tot en met de autosnelwegen en parkings.

  De Fränkische drainagebuissystemen zijn bedoeld voor het opvangen van percolatiewater, grondwater en afstromend regenwater afkomstig van verharde oppervlakten. Voor de controle en het onderhoud van de drainagebuizen zijn er bijhorende ontstoppings-en inspectieputten in het leverprogramma.

 2. 2
  Voorzuivering

  Bij afstroming van het hemelwater over verharde oppervlakken (straat, parkeerterrein, wadi) worden de daar aanwezige verontreinigingen meegevoerd. Voorbeelden hiervan zijn PAK’s die via het wegverkeer neerslaan op de weg, lood uit de banden van auto’s en zink afkomstig van daken en vangrails,…

  Het gevolg: een matige tot slechte kwaliteit van dat afgevoerde water. Door het afkoppelen komt dit vieze water in ons oppervlaktewater en het milieu.

  Voorzuiveren van afstromend hemelwater is dus een MUST. Fijn stof bindt het grootste gedeelte van de vervuiling

 3. 3
  Infiltratie / buffering

  In het kader van de WB21 (Waterbeheer 21e eeuw) wordt bij hemelwaterlozingen de trits “vasthouden, bergen, afvoeren” gehanteerd. Dit betekent dat het water zoveel mogelijk op het eigen terrein moet worden verwerkt. Dit kan door middel van infiltratie en/of het bergen van water. Afkoppelen van regenwater is met de de Fränkische Rigofill infiltratiesystemen economischer en efficiënter dan ooit tevoren.

  Infiltratiesystemen vangen het hemelwater tijdelijk op en geven het weer vertraagd af. Het streven is om de berging of de infiltratievoorziening binnen 24 uur weer volledig beschikbaar te hebben voor het bergen van een nieuwe bui. Infiltratievoorzieningen worden o.a. toegepast bij: afkoppelen woning, infiltratiesysteem utiliteitsbouw en infiltratiesystemen in de openbare ruimte.

  Wij adviseren u graag betreffende het optimale systeem voor uw project, rekening houdend met plaatselijke grondwaterstanden, grondsoort, verkeersbelasting en beschikbare ruimte. Met de modulair op te bouwen Rigofill kratten ontwerpt u een zeer degelijke infiltratievoorziening of retentiebekken.

  Modulair en inspecteerbaar. Met onze lichtgewicht, kunststof Rigofill kratten bouwt u eenvoudig en snel de ondergrondse waterbuffers die bij uw situatie passen. De Rigofill kratten zijn compleet inspecteer- en reinigbaar.

 4. 4
  Afvoer

  Voor zowel de dynamische als de statische lozingen geldt dat de piekbelasting zo minimaal mogelijk moet zijn om verstoring van het waterecosysteem tegen te gaan en om wateroverlast te voorkomen.

  Bij de leegloop van bergingsvoorzieningen of regenwaterriool is de afvoer relatief laag. Een goede manier om deze afvoer te regelen is door het gebruik van een wervelventiel aan de uitstroomzijde. De door Fränkische samen met UFT ontwikkelde putten met geïntegreerd wervelventiel zijn een slim hulpmiddel om het waterniveau in beken en stromen te reguleren.

  Daar waar bij bestaande verhardingen niet voldoende ruimte voor berging kan worden gecreëerd of waar infiltratie niet mogelijk is, geldt dat de landelijke afvoernorm bepaalt hoeveel water er geloosd kan en mag worden buiten het plangebied. Bij nieuwe projecten geldt altijd dat er voldoende berging (al dan niet met infiltratie) wordt gerealiseerd.

  Fränkische heeft diverse putten met geïntegreerd wervelventiel; zodat wij voor iedere uitdaging de passende oplossing kunnen aanbieden.

 5. 5
  Smart Water

  Het ontbreken van een natuurlijke waterbalans in stedelijk gebied heeft ernstige gevolgen:

  • Er ontstaan stedelijke hitte-eilanden doordat het regenwater te snel wordt afgevoerd en geen tijd krijgt om te verdampen.
  • Er is meer wateroverlast in stedelijk gebied doordat onze afwateringssystemen de piekdebieten bij hevige regenval niet kunnen verwerken. Deze stortvloeden worden veroorzaakt door warme lucht die opstijgt en in een koudere luchtlaag terechtkomt.
  • We hebben te kampen met verdroging, daling van het grondwaterpeil en watertekort voor het groen in de steden.

  Doel van het SmartWater-systeem is het herstellen van de natuurlijke waterbalans en daardoor leefbare steden te creëren waar het leuk is te vertoeven.

Projectgerichte aanpak

Onze jarenlange ervaring in regenwatermanagment en de samenwerking met tal van Europese fabrikanten zorgen ervoor dat uw project van ontwerp tot uitvoering helemaal geoptimaliseerd is. Door een intensief contact met zowel studiebureau, architect, aannemer, gemeente, verdeler en fabrikant bekomen we een kwaliteitsvol en duurzaam ontwerp.

8jaar actief
15partner fabrikanten
30verdelers in de BENELUX
8500kratten geleverd voor het grootste bufferbekken
SWITCH THE LANGUAGE