Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Alle werken en leveringen gebeuren steeds onder toepassing van onderstaande algemene voorwaarden. Ondertekening en aanvaarding van de offerte geldt eveneens als aanvaarding van de algemene voorwaarden. Zelfs indien de offerte niet ondertekend wordt en de werken zonder protest vanwege de opdrachtgever worden aangevat, zal dit eveneens gelden als bewijs van aanvaarding. Eventuele voorwaarden uitgaande van de klant en/of alle andere strijdige bepalingen voorkomende op orderbevestigingen, afleveringsbons, facturen, e.d. worden uitdrukkelijk uitgesloten van de overeenkomst tussen partijen.
 1. Een op aanvraag opgemaakte offerte heeft een geldigheidsduur van één (1) maand, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. RIOPRO BV en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat een overeenkomst tot stand kan komen door eenvoudige aanvaarding van een bestelling of offerte, dit zelfs zonder noodzakelijke aanwezigheid van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening. De klant die na totstandkoming van de overeenkomst zijn bestelling geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dient dit te doen per aangetekende brief. In dat geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling of van het niet afgenomen gedeelte, met voorbehoud voor het bewijs van hogere schade door RIOPRO BV.
 1. Indien de uitvoering van de werken afhankelijk is van administratieve vergunningen, draagt de klant dienaangaande alle verantwoordelijkheid. Eventuele schade en boetes in geval van afwezigheid van noodzakelijke vergunningen vallen integraal ten laste van de klant die RIOPRO BV desgevallend integraal zal vrijwaren zo zij eveneens aangesproken zou worden.
 1. De door RIOPRO BV gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en zijn mogelijks ook gebaseerd op prijslijsten van toeleveranciers. RIOPRO BV behoudt zich het recht voor om gebeurlijke prijsstijgingen van leveranciers door te rekenen aan de klant.
 1. Bij het opstellen van de offerte gaat RIOPRO BV uit van goede werkomstandigheden en van het feit dat alle mogelijke nutsvoorzieningen aanwezig zijn en functioneren. RIOPRO BV behoudt zich het recht voor om de uitvoering der werken op te schorten of stil te leggen in geval aan het voormelde niet is voldaan.  Gebeurlijke bijkomende werken aan RIOPRO BV gevraagd of noodzakelijk geworden tijdens de uitvoering der werken zullen bijkomend worden aangerekend.  Ook supplementair benodigde materialen worden doorgerekend.
 1. De aangegeven uitvoerings- en/of leveringstermijnen zijn steeds indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van de levertermijn van externe leveranciers. Het verstrijken van deze termijnen valt niet onder de verantwoordelijkheid van RIOPRO BV en kan ook geen aanleiding geven tot hetzij ontbinding van de overeenkomst, hetzij de weigering om de goederen in ontvangst te nemen of te betalen, hetzij enige vordering tot schadevergoeding.
 1. Indien RIOPRO BV, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren of overmacht de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de overeenkomst op te zeggen door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: oorlog, natuuromstandigheden, epidemie of pandemie, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen op de markt, beperkingen op het energieverbruik, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij RIOPRO BV of bij één van haar leveranciers. De klant beschikt in geval van overmacht over eenzelfde opzeggingsrecht met dien verstande dat de klant wel gehouden is tot vergoeding van de al uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten.
 1. . RIOPRO BV draagt er zorg voor dat de te leveren goederen aan de specificaties zoals in de orderbevestiging zijn vermeld voldoen, een en ander met inachtneming van en binnen de grenzen zoals deze in de branche gebruikelijk zijn. De verbintenissen van RIOPRO BV zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. De opgegeven types van materialen kunnen slechts geleverd en geplaatst worden op voorwaarde dat de leverancier deze nog voorradig heeft op het ogenblik van plaatsing. Bij gebreke daaraan zal RIOPRO BV alternatieve types voorraden met dien verstande dat gebeurlijke meerprijzen voor rekening zijn van de klant. Levering vindt steeds plaats op het vooraf afgesproken leveradres. Opslag, transport en/of verzending vinden plaats op risico en voor rekening van de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 1. De klant dient na ontvangst de goederen of geleverde diensten of uitgevoerde werken te controleren op zijn conformiteit met de bestelling en/of gebeurlijke gebreken of schade. Klachten die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken moeten door de klant op straffe van verval binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht van RIOPRO BV. Klachten die betrekking hebben op een verborgen gebrek moeten door de klant op straffe van verval binnen de acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht van RIOPRO BV.  Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of kleurschakeringen of kleurafwijkingen in de tijd. RIOPRO BV is nooit verantwoordelijk voor kleurschakeringen en kleurafwijkingen en RIOPRO BV waarborgt de kleurechtheid niet. Na het productieproces kan immers eventuele verkleuring optreden. De ingebruikneming van de uitgevoerde werken en/of geleverde toestellen wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve aanvaarding ervan.
 1. Behoudens voorafgaandelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt bij bestelling een voorschot ten bedrage van 30% van het geoffreerde bedrag gefactureerd.  Alle facturen van RIOPRO BV zijn betaalbaar voor de vervaldatum vermeld op de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen bij bestelling. Een korting contante betaling wordt niet toegestaan. Het bestaan van gebeurlijke klachten ontheft de klant niet van zijn verplichtingen de facturen te betalen op hun vervaldag. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal op het factuurbedrag een verwijlintrest verschuldigd zijn en dit van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zulks in afwijking van art. 1146 B.W. De toepasselijke intrestvoet is deze zoals bepaald op basis van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze intrestvoet zal tevens worden toegepast indien de klant geen handelaar is. Daarenboven is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 75,00) als schadebeding. De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken. In geval van niet-betaling van de factuur, behoudt RIOPRO BV zich het recht voor om de uitvoering van zijn verbintenissen uit alle lopende overeenkomsten te schorsen. Bij blijvend in gebreke blijven van de klant heeft RIOPRO BV eveneens het recht ieder order of lopende overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te ontbinden, dit na voorafgaandelijke ingebrekestelling van de klant. Eenzelfde recht geldt voor de klant indien RIOPRO BV, na voorafgaandelijke ingebrekestelling, blijvend in gebreke blijft om de bestelde goederen te leveren. Indien er bij RIOPRO BV op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt RIOPRO BV zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de werken reeds geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd of geleverd en/of geplaatst. Indien de klant weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt RIOPRO BV zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder rechterlijke machtiging ten laste van de klant te ontbinden.
 1. RIOPRO BV behoudt zich uitdrukkelijk het eigendomsrecht voor op de verwerkte materialen en geleverde goederen tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten, schadevergoedingen en belastingen. Het eigendomsvoorbehoud geldt zelfs indien de materialen en goederen reeds onroerend zouden zijn geworden door incorporatie. Ondanks onderhavig eigendomsvoorbehoud zullen niettemin de risico’s van het verlies of de vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen op de klant vanaf het ogenblik van levering en plaatsing.
 1. De aansprakelijkheid van RIOPRO BV is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd en in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor RIOPRO BV verzekerd is. RIOPRO BV is niet aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde of van een externe omstandigheid, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, of door overmacht. Vallen bijgevolg buiten de verantwoordelijkheid van RIOPRO BV: verkeerd gebruik, onderhoud of behandeling door de klant, beschadigingen ingevolge mechanische, chemische of biologische invloeden of impact van buitenaf, normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik, buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of (op)geleverd, verkleuring van de (op)geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht (niet-exhaustieve opsomming). RIOPRO BV is, behoudens opzet of grove schuld, nooit aansprakelijk voor enige onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. Alle garanties zijn in ieder geval beperkt tot de garanties verleend door de leverancier. In geval de klant aanspraak op garantie heeft, is RIOPRO BV (enkel) gehouden de geleverde producten te herstellen of te vervangen. Alle bijkomende directe en indirecte kosten zijn van de garantie van RIOPRO BV uitgesloten.
 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij RIOPRO BV, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het intellectuele eigendomsrecht geldt bijgevolg voor alle door RIOPRO BV tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter inzage of ter beschikking zijn gesteld.  Het is de klant uitdrukkelijk verboden voormelde zaken op enigerlei wijze te reproduceren, vermenigvuldigen of te gebruiken op welke wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van RIOPRO BV. In geval van inbreuken op het intellectuele eigendomsrecht zal desgevallend in rechte opgetreden worden om de inbreuken te doen stoppen, meer nastreving van vergoeding van de schade en/of gederfde winst en alle gemaakte juridische kosten.
 1. RIOPRO BV verzamelt en verwerkt de persoons/bedrijfsgegevens van de klant met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang.  Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan RIOPRO BV bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van RIOPRO BV zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.
 1. De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze overeenkomst strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.
 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en uitsluitend de ratione materiae bevoegde Rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde of de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, of de Vrederechter van het kanton te Wetteren zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voorvloeiend uit deze overeenkomst. RIOPRO BV behoudt zich evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.
SWITCH THE LANGUAGE